ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Gagarina 21
66-110 Babimost
 
Dyrektor: Aneta Sybis-Jeż
 
tel/fax: 68 351 21 35
sekretariat@gokbabimost.pl
oksir_babimost@op.pl
 
 
DNI POWSZEDNIE
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
 
Sobota
09:00 - 17:00
 
Niedziela
NIECZYNNE
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, ul.Gagarina 21, 66-110 Babimost e-mail: sekretariatgok@op.pl tel. (68) 351 21 35
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gok-babimost.pl
Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury należy wykonywanie zadań publicznych - statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej. Gminny Ośrodek Kultury gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123),
- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2012 nr 0 poz.406).
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : sekretariatgok@op.pl Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodk Kultury Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GOK, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącą przetwarzanie.